ธุรกิจ

ประเภทของความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบในธุรกิจ

Thai Trading Focus

ประเภทของความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบในธุรกิจ

ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบในธุรกิจแบ่งออกเป็นอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ, การเงิน, การดำเนินงาน, เชิงกลยุทธ์, กฎหมายและกฎระเบียบ โดยสรุปความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัญหาภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นต้น เพราะฉะนั้นเรามาดูความเสี่ยงในด้านต่างๆ กันครับ

• ความเสี่ยงทางการเงินเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
• ความเสี่ยงในการดำเนินงานเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือประมาทเลินเล่อ
• ความเสี่ยงทางธุรกิจเกิดขึ้น เมื่อธุรกิจติดขัดในการขายสินค้าหรือบริการ
• ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์คือ ความเสี่ยงที่ธุรกิจมีปัญหาในการขายสินค้าและการวางแผนที่มั่นคง
• ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบคือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ประสิทธิภาพการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภายในของความเสี่ยงทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฝ่ายบริหารล้มเหลวในการจดสิทธิบัตรการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ทำให้ธุรกิจอาจสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขัน มากไปกว่านั้นความเสี่ยงทางธุรกิจยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภายนอก ยกตัวอย่างเช่น การสั่งห้ามผลิตภัณฑ์บางอย่างจากเจ้าหน้าที่รัฐฯ ในขณะเดียวกันความเสี่ยงทางการเงินเกิดขึ้นเมื่อบริษัทจำเป็นต้องมีระดับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งธุรกิจจะต้องเติบโตและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน เมื่อโครงสร้างเงินทุนไม่ดีอาจทำให้กำไรและกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกัน เพราะฉะนั้นอาจส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาในการซื้อขาย

การดำเนินงานตลอดจนความล้มเหลวของระบบและนโยบายต่างๆ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินงานในแต่ละวันอาจเป็นผลมาจากความล้มเหลวของกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือระบบของธุรกิจ ในขณะที่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับความบกพร่องระหว่างหุ้นส่วนกับบริษัทและคู่แข่ง นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายและกฎระเบียบอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดดำเนินการได้

Show More
Back to top button