การเงิน

หุ้นกู้คืออะไร?

Thai Trading Focus

หุ้นกู้คืออะไร?

ในทางการเงิน หุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารหนี้ระยะยาวประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทหรือองค์กรเพื่อระดมทุน โดยพื้นฐานแล้ว หุ้นกู้คือ พันธบัตร หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่แสดงถึงคำมั่นสัญญาของบริษัทที่จะชำระคืนเงินตามจำนวนที่กำหนด ณ อัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนด

หุ้นกู้จะแตกต่างจากตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตรมีหลักประกันหรือเงินกู้ โดยทั่วไปหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ซึ่งหมายความว่าหลักประกันจะไม่รองรับ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ หากบริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีข้อจำกัดในการกู้คืนเงินลงทุนของตน

บริษัทต่างๆ ใช้หุ้นกู้เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการหรือการลงทุนระยะยาว ซึ่งอาจออกในสกุลเงินที่หลากหลายและสามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน เช่น หุ้นหรือพันธบัตรอื่น ๆ และนั่นก็หมายความว่า สามารถแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นหรือทุนในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

โดยสรุปแล้ว หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทหรือองค์กรเพื่อระดมทุน เพื่อเป็นคำสัญญาว่า จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุในอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนด และมักใช้เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการลงทุนระยะยาว

หุ้นกู้มักใช้โดยบริษัทและองค์กรที่ไม่มีสินทรัพย์ หรือความน่าเชื่อถือทางเครดิตไม่เพียงพอ ในการได้รับสินเชื่อจากธนาคารหรือการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังใช้โดยบริษัทที่ต้องการกระจายแหล่งเงินทุนและลดการพึ่งพาสินเชื่อจากธนาคาร

ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มักเป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัท ยกตัวอย่างเช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกันภัย กองทุนรวม ตลอดจนผู้ลงทุนรายบุคคลที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในตราสารทุน แต่มีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน เช่น พันธบัตรหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Show More
Back to top button