การลงทุน

สาเหตุของการขึ้นลงของราคาทอง

Thai Trading Focus

สาเหตุของการขึ้นลงของราคาทอง

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองเปลี่ยนแปลงก็คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสหรัฐฯมีค่าสูงเมื่อเทียบกับเงินรูปีห์ หรือค่าเงินรูปีห์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นเมื่ออัตราเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าสูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินรูปีห์ ราคาทองก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย

อัตราดอกเบี้ย

ราคาทองจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่ออัตราเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเงินรูปีห์ มีค่าสูงขึ้น หลังจากนั้นราคาทองจะลดต่ำลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งนั่นก็เพราะว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น หลายคนก็ต่างต้องการที่จะถอนเงินออก และนำเงินไปออมในบัญชีเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีค่าสูงกว่าการลงทุนในทอง และอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มหรือลดต่ำลงมาจากสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงหรือค่อนข้างมีความแน่นอน

ความต้องการโดยรวมของอุปสงค์และอุปทาน

อุปสงค์และอุปทาน หรืออุปสงค์และอุปทานของทอง อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองได้

ซึ่งก็เหมือนราคาสินค้าอื่นๆ ที่เมื่อคนให้ความสนใจในสินค้านั้นเป็นจำนวนมาก ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันถ้ามีคนสนใจในสินค้าเป็นจำนวนน้อย ราคาก็จะลดลงตามไปด้วย

เช่นเดียวกับราคาทอง เมื่ออุปสงค์ในการซื้อทองเพิ่มขึ้น ราคาทองก็จะเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันข้ามเมื่ออุปสงค์ในการซื้อทองลดลง ราคาทองก็จะลดลงตามไปด้วย

อัตราเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้

อัตราเงินเฟ้อเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะทำให้ราคาทองเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

เนื่องจากเมื่ออัตราเงินเฟ้อมีค่าสูงขึ้น ทำให้หลายคนไม่ต้องการที่จะออมเงินในรูปแบบของตัวเงิน ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะเก็บเงินดอลลาร์ นักลงทุนกลับนำเงินไปลงทุนในทอง เนื่องจากราคาทองมีความคงที่และปลอดภัยมากกว่า ในช่วงของการเกิดภาวะเงินเฟ้อ

เมื่อราคาทองเพิ่มขึ้นถึงจุดคงที่ ราคาทองก็จะลดลงกลับมายังจุดที่อุปสงค์เพิ่มขึ้น ดังนั้นราคาทองก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปัจจัยอื่นๆ 

นอกจากปัจจัยที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีอักหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทอง ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์การเมือง, เศรษฐกิจโลก, ราคาน้ำมัน และสามสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองมีการเปลี่ยนแปลง

Show More

Leave a Reply

Back to top button