ไลฟ์สไตล์

ทักษะ: ความไม่สมดุลระหว่างโอกาสและการตอบสนอง

Thai Trading Focus

ทักษะ: ความไม่สมดุลระหว่างโอกาสและการตอบสนอง

ทักษะคือความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ ความสามารถเหล่านี้จะเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ Jerry Nadler นักการเมืองจากประเทศสหรัญฯ ให้นิยามคำว่าทักษะไว้ว่า: เป็นชุดของกระบวนการในการสำรวจและพัฒนาศักยภาพภายใน โดยการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะทำกิจกรรมนั้นเพื่อความยั่งยืน
ในยุคของอุตสาหกรรมล่าสุดที่ผ่านมา ทักษะเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เนื่องจากทักษะสามารถถูกนำมาใช้ในการส้รางนวัตกรรมและแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ ทักษะของแรงงานยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากความจำเป็นของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถ้าทักษะนั้นไม่มีความสอดคล้องอีกต่อไป ทักษะนั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกสนับสนุนโดยเจ้าของกิจการที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงาน

ความไม่สมดุลระหว่างโอกาสและการตอบสนองที่มีอยู่ในปัจจุบัน

World Economic Forum เผยว่า 66% ของผู้จ้างงานคาดว่า พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในการปรับปรุงโปรแกรมและการพัฒนาทักษะของพนักงงานภายในหนึ่งปี แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ ผู้ว่าจ้างกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ซึ่งความท้ายทายนั้นก็คือโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่ทั่วโลก โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยเช่นกัน มากไปกว่านั้นสภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจต่างอยู่ในภาวะเสี่ยง ซึ่งด้วยสาเหตุนี้ทำให้ผู้ประกอบการไม่แน่ใจในเรื่องของผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนี้

โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ว่าจ้างคาดว่าจะสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานของพวกเขามากกว่า 70% เข้าร่วมโปรแกรมนี้ตั้งแต่ปี 2568 แต่ผลตอบรับที่ได้มากลับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ซึ่งมีเพียง 42% ของพนักงงานเท่านั้นที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนี้

ในขณะที่โอกาสนี้ส่งผลกระทบด้านบวกให้กับทั้งสองฝ่าย ซึ่งนั่นก็คือทั้งนายจ้างและพนักงาน แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจ ที่ผลตอบรับนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต พนักงงานที่มีทักษะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดก็อาจส่งผลให้พวกเขาสูญเสียงานที่พวกเขาเคยทำอยู่ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ พวกเขาจะต้องทำการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและความก้าวหน้าของยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงในภายภาคหน้า

Show More
Back to top button