ข่าว

BCG Model เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย

Thai Trading Focus

BCG Model เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประเทศไทยได้ออกแบบโมเดลเศรษฐกิจที่น่าสนใจขึ้นมาใหม่ เรียกว่า BCG หรือย่อมาจาก Bio-Circular-Green Economy BCG ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในนโยบาย 4.0 ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม

BCG ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) , เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน พลังงานสะอาด และการรับผิดชอบต่อการบริโภคและการผลิต โมเดลนี้เหมาะกับ SCGs (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: Sustainable Development Goals)
แล้ว BCG โมเดลมีบทบาทหน้าอย่างไรในประเทศไทย?

แนวคิดของโมเดลนี้คือการเพิ่มมูลค่าไปยังผลิตภัณฑ์ โดยการนำเอาทรัพยากรทางชีวิภาพนำกลับมาใช้ใหม่ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการส่งเสริมให้นำทรัพยากรที่ไม่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และเศรษฐกิจสีเขียวเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม

โมเดลนี้จะนำเอาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ มากไปกว่านั้นยังช่วยรัฐบาลในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย  BCG โมเดลจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร, สุขภาพ, พลังงาน, วัตถุดิบ และเคมีชีวภาพ เพื่อเศษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังเชื่อมั่นว่า การนำโมเดลนี้มาใช้ จะช่วยส่งเสริมทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้านอกประเทศ

รัฐบาลได้ทำการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ และประเทศไทยยังมีโปรแกรมพิเศษในการส่งเสริมชาวเจน Z ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น และดูเหมือนว่า ในปีนี้ โปรแกรมนี้มีผู้คนที่สนใจประมาณ 20,000 คนเป็นที่เรียบร้อย

นอกจากนั้นประเทศยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการส่งออกให้มากขึ้น โดยวางแผนที่จะนำเสนอโมเดลนี้ใน APEC ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ และด้วยโอกาสนี้ ประเทศไทยยังมีแผนที่จะขยายแผนการนี้ไปยังตลาดอื่นๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน, อังกฤษ, ยุโรป และตะวันออกกลาง เพื่อยกระดับการค้า

Show More

Leave a Reply

Back to top button