Forex และตลาด

ช่วงเวลาทำการซื้อขายสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่ควรรู้

Thai Trading Focus

ช่วงเวลาทำการซื้อขายสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่ควรรู้

หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ช่วงเวลาที่นักเทรดต้องการจะเทรดภายในตลาดการเงินนั่นเอง โดยเริ่มจาก opening bell ไปจนถึง closing bell ของตลาด

สินทรัพย์ทั้งหมด (หุ้น, ฟอเร็กซ์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้) มีช่วงเวลาการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านั้นมีลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งชั่วโมงการเทรดของสินทรัพย์แต่ละชนิดมีช่วงเวลาการซื้อขายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเขต time zone

ลักษณะของช่วงเวลาซื้อขาย

ช่วงเวลาซื้อขายมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศ และประเภทสินทรัพย์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ช่วงเวลา 9.30น. ไปจนถึง 16.00น. ตามเขตเวลาตะวันออก (Eastern Time: ET) แต่อย่างไรก็ตามฤดูกาลเทรดสำหรับตราสารหนี้ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ช่วงเวลา 8.00น. ถึง 5.00น. ตามเขตเวลาตะวันออก

ในขณะเดียวกันตลาดที่มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ช่วงเวลาการซื้อขายจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและวิธีการแลกเปลี่ยน เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่นักเทรดควรคำนึงถึงของตลาดนี้ก็คือ นักเทรดควรพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจคาดการณ์ได้ยาก

นอกจากนั้นแล้วตลาดบางแห่งมีช่วงก่อนเปิดตลาด หรือหลังปิดตลาดซื้อขาย ในขณะที่ตลาดบางแห่งอาจมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง

ช่วงก่อนตลาดเปิดและหลังตลาดปิด

นอกจากช่วงเวลาซื้อขายแบบปกติแล้ว ยังมีช่วงเวลาก่อนตลาดเปิด และหลังตลาดปิดอีกด้วย ซึ่งช่วงเวลาเหล่านั้นจะเป็นช่วงเวลาที่นักเทรดทำกำไรจากข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือจากปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากช่วงเวลาซื้อขายในช่วงปกติ

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นการเทรดที่ค่อนข้างเสี่ยง
เนื่องจากสาเหตุแรกก็คือ นักเทรดไม่สามารถเห็น quotes ในระบบการเทรดได้
เหตุผลที่สอง ช่วงเวลานี้ขาดสภาพคล่อง เพราะมีผู้เข้ามาร่วมซื้อขายเป็นจำนวนน้อย
เหตุผลข้อที่สามก็คือ โครงสร้างของราคาอาจสูงขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากข่าวที่ออกประกาศออกมา
เหตุผลข้อที่สี่ ราคาของสินทรัพย์ในช่วงนี้อาจแตกต่างจากราคาของสินทรัพย์ในช่วงปกติค่ะ
และเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือ การสนับสนุนด้านเทคนิคมีน้อย ดังนั้นคุณอาจเผชิญปัญหาการทำรายการดีเลย์ได้

Show More
Back to top button