Forex และตลาด

Make a market คืออะไร?

Thai Trading Focus

Make a market คืออะไร?

Make a market เกี่ยวข้องอย่างไรกับ market maker

ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการทำส่วนนี้ก็คือ ผู้ดูแลสภาพคล่องของตลาดหรือเราเรียกกันว่า Market maker พวกเขาเป็นสมาชิกของบริษัทการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน โดยพวกเขาจะซื้อ/ขายสินทรัพย์ ณ ราคาที่แสดงอยู่ในระบบ

มากไปกว่านั้นพวกเขาสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง quotes เพื่อที่จะซื้อและขายออเดอร์นั้นๆได้ พวกเขาเหล่านี้สามารถออกจากตลากโดยยึดตามกฎการซื้อขายหุ้นภายใต้หน่วยงานดูแลหลักทรัพย์

พวกเขามีสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายในตลาด

วิธีการทำงานของ market maker

บริษัทนายหน้าจะถือสินทรัพย์ในปริมาณมากเพื่อเอาไว้ควบคุมตลาด โดยพวกเขาจะพอใจเป็นอย่างมากเมื่อมีสินทรัพย์จำนวนมากในตลาด ณ ราคาที่มีการแข่งขันสูง
คนกลุ่มนี้จะรักษาสภาพคล่องของตลาด มากไปกว่านั้นในเวลาเดียวกันพวกเขาจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของตลาดด้วย

ผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสภาพคล่องของตลาด

เมื่อนักลงทุนต้องการขาย/ขายสินทรัพย์ของพวกเขา market marker จะเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้ โดยการซื้อ/ขายสินทรัพย์นั้น หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือพวกเขาจะตอบสนองต่อตลาด เพื่อให้รักษาสภาพคล่องของตลาดนั่นเอง

ความรับผิดชอบนี้อ้างอิงมาจากความต้องการของตลาด ซึ่งวิธีนี้พวกเขาจะใช้การคำนวณเข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น ใน NASDAQ market maker จะเป็นผู้เพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

โดยพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนจากค่า spread ไม่ใช่ได้รับผลตอบแทนจากโครงสร้างราคาของราคาสินทรัพย์ ดังนั้นพวกเขาจึงทำรายการการเทรดโดยอิงจากตลาด ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์ที่พวกเขาคิดว่า ราคาสินทรัพย์นั้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

Show More
Back to top button