Forex และตลาด

ความแตกต่างระหว่าง Patterns และ Trends

Thai Trading Focus

ความแตกต่างระหว่าง Patterns และ Trends

ความหมายของ Trends

โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดจะสามารถระบุ trends ได้กับ trendlines หรือ price action ทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวแสดงถึงราคา เมื่อราคามีค่า swing highs ที่สูงกว่า และต่ำกว่า uptrend หรือ ต่ำกว่า swing lows และสูงขึ้นในช่วง downtrend

trends จะมี 3 ชนิดด้วยกัน ซึ่งก็คือ ขึ้น, ลง และไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในช่วงของ uptrend ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น และคุณจะไม่เห็นว่า ราคานั้นมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบคงที่เป็นเวลานาน หรือควาหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือ ราคาจะมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ

ในทางตรงกันข้าม ในระหว่าง downtrend ราคาโดยรวมของสินทรัพย์จะลดต่ำลงในช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงต่ำกว่าหรือสูงกว่า ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ถ้าจุดสูงสุดต่ำลง และต่ำลงเป็นเวลาหนึ่ง จะเกิด downtrends ขึ้นนั่นเอง

นักเทรดอาจมองหา trend ในระยะสั้น, กลาง หรือยาว หลังจากนั้นนักเทรดจะทำการทำรายการเทรด เพื่อให้พวกเขายังสามารถทำกำไรได้ในช่วงของ trend นั้นๆ

ความหมายของ Patterns

Patterns หมายถึงข้อมูลที่มาจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นข้อมูลชุด แล้วถูกนพมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นักเทรดสามารถระบุ patterns ของราคาจากราคาในอดีตของสินทรัพย์ตัวหนึ่ง หรือสินทรัพย์ตัวอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน บางครั้งกระบวนการการระบุ Patterns ในบางครั้งอาจรวมถึงการประเมินปริมาณยอดขายและราคา

นักเทรดสามารถหา patterns ในช่วงของ upward และ downward trends หรือ patterns อาจเป็นตัวบอกถึง trend ใหม่ๆ ที่กำลังจะมานั่นเอง

Patterns มาจากเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถเห็น Patterns ได้ในกราฟของราคา และนักเทรดมักจะหา Patterns เหล่านี้ เพื่อประมาณการโอกาสของราคาสินทรัพย์ในอนาคต

Patterns จะมีหลายรูปแบบเช่นกันที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักเทรด ซี่งนั่นก็คือ หัว และไหล่, ถ้วยและที่จับ, three weeks tight and flat base

Show More
Back to top button