Forex และตลาด

พวกเราควรที่จะกลัวสงครามค่าเงินหรือไม่?

Thai Trading Focus

พวกเราควรที่จะกลัวสงครามค่าเงินหรือไม่?

สงครามค่าเงินคืออะไร?

Investopedia  เผยว่า สงครามค่าเงิน ก็คือ สถานะที่ประเทศนั้นๆ ลดค่าเงินในประเทศของตนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง แล้ววัตถุประสงค์อะไรกันนะ? ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ ในขณะที่เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่หลายประเทศก็ลดค่าเงินของตนลง แต่ในทางปฎิบัติการทำเช่นนี้มีความแตกต่างจากสงครามค่าเงิน สงครามค่าเงินนั้นรวมถึงประเทศอีกหลายประเทศ ที่ทำการลดค่าเงินของตนพร้อมๆกัน
หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ  “การแข่งขันลดค่าเงิน”  ซึ่งประเทศต่างๆ พากันใช้กลยุทธ์นี้ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีมูลค่าสูง  Investopedia เผยว่า ธนาคารกลางเป็นปัจจัยหลักของการลดค่าเงิน พวกเขาทำการออกนโยบายเศรษฐกิจอย่างเช่น การลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ย “ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ quantitative easing (QE)”

ทำไมแต่ละประเทศถึงต้องการที่จะลดค่าเงินลง?

ค่าเงินแข็งตัวก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เมื่อสกุลเงินในประเทศที่อ่อนตัวลงส่งผลให้ประเทศต่างๆ ส่งออกมากขึ้นอ และเมื่อปริมาณการส่งออกที่มากขึ้นนั้นเท่ากับการเติบโตของเศรษฐกิจแล้ว การนำเข้าสินค้าก็จะแพงขึ้น เพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าท้องถิ่นหรือในประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย  Investopedia กล่าวว่า ในอนาคต ในแง่ของการค้าอาจหมายถึงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่อ่อนลง ในขณะเดียวกันจำนวนการจ้างงานก็จะสูงขึ้นและ GDP ก็จะเติบโตเร็วขึ้น ตลาดเงินทุนและอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะได้รับผลกระทบเชิงบวกด้วยเช่นกัน

Show More
Back to top button